Evidence skutečných majitelů právnických osob

Základní informace a vzor vyplněného návrhu na zápis - pro SRO

 

Co je evidence skutečných majitelů právnických osob?

Evidenci údajů o skutečných majitelů právnických osob zavedl zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, resp. jedna z jeho novel.

Jde o jeden z informačních systémů veřejné správy, je vedena v elektronické podobě (narozdíl od např. obchodního rejstříku není běžně veřejně přístupná) a vedou jí obdobně jako obchodní rejstřík krajské soudy.

Cílem je, aby u každé povinné právnické osoby (tj. nejen u obchodních korporací, ale i u spolků a dalších právnických osob) byla zjistitelná a evidovaná skutečná fyzická osoba / osoby, která právnickou osobu fakticky ovládá, vlastní.

Koho se povinnost podat návrh na zápis do evidence týká?

Týká se všech právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících a také svěřenských fondů.

Kromě obchodních korporací, jako je SRO nabo akciová společnost se tedy týká i dalších subjektů, např. SVJ a spolků.

Kde najdete formulář?

Vše najdete na tomto odkazu >>

V textu vyberte odkaz na inteligentní formulář.

Vyplněný formulář vygenerovaný ve formátu pdf pošlete buď datovou schránkou na příslušný krajský soud anebo můžete vytisknout, podepsat a poslat poštou nebo podat u soudu osobně. Podpis na tištěném formuláři musí být ověřený. Pokud posíláte vygenerovaný vyplněný formulář jako pdf datovou schránkou, žádný podpis (ani elektronický) není potřeba.


 

K samotnému vyplňování:

  • Pokud jste ještě údaje do evidence nenechávali zapisovat, jde o prvozápis. Jakmile už by zápis provedený byl, pak půjde při posílání dalšího návrhu o změnu. 
  • Skutečným majitelem musí být vždy konkrétní fyzická osoba/osoby. Za skutečného majitele je považována fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, tedy např. v SRO anebo ve svěřenském fondu.
  • V případě SRO (i dalších obchodních korporací, spolků, obecně prospěšných společností a společenství vlastníků jednotek) se má za to, že jejich skutečným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv (případně takovou osobu ovládá), větším než 25 % podílem na základním kapitálu či jí náleží alespoň 25 % zisku nebo rozdělovaných prostředků. Není-li taková osoba, považuje se za skutečného majitele fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu (u SRO tedy jednatelem), zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

V PRAXI: Pokud jde o nejjednodušší případ, že má SRO jediného společníka - fyzickou osobu anebo více společníků s podílem každého nad 25%, uvedete jako skutečného majitele tyto osoby. Pokud bude více společníků a některý má méně než 25% podíl, uvádíte jen ty s podílem nad 25%. V případě vydaných kmenových listů by skutečným majitelem za stejných podmínek měla být fyzická osoba, na kterou je kmenový list převeden.

Pokud je společníkem SRO s více než 25% podílem právnická osoba, pátráte dál po jejím skutečném majiteli a platí to, co výše - pokud se dopátráte k fyzické osobě s více než 25% podílem na této právnické osobě, pak ji uvedete jako skutečného majitele toho původního SRO (nebo uvedete více osob, pokud mají všechny nad 25%).

Pokud narazíte na složitější případ, doporučuji raději zkonzultovat.

Do 31.12.2018 je podání návrhu i v případě SRO bez poplatku. Od 1.1.2019 činí poplatek 1.000 Kč.

Za nepodání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů nestanoví zákon žádnou sankci. Nicméně pokud víte, že se budete ucházet o nějakou veřejnou zakázku, pak doporučuji zápis řešit, jinak je pravděpodobné, že ve výběrovém řízení neuspějete.