Souhlas společníků s konkurenčním jednáním jednatele jen do 31.12.2020? Aneb jak to nově bude se souběžným podnikáním jako OSVČ a jednatel nebo společník SRO?

konkurenční jednání

Klienti se poměrně často ptají, jestli když mají SRO, mohou souběžně sami podnikat jako OSVČ anebo jestli mohou fungovat ve více SRO. Odpověď zpravidla zní: „Ano, ale …“ Je totiž potřeba splnit určité podmínky. A to ALE může mít různé podoby.

Zákaz konkurence do 31.12.2020

Až do Silvestrovské půlnoci bude účinná současná právní úprava zákazu konkurence pro jednatele, která (konkrétně v § 199 zákona o obchodních korporacích) říká:

(1) Bez svolení všech společníků jednatel nesmí

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

(2) Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle odstavce 1 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 1 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn.

(3) Společenská smlouva může se souhlasem všech společníků určit další omezení činnosti jednatele.

(4) Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje také na společníky.

Z uvedeného vyplývá, že podle zákona platí, že pokud má jednatel aspoň tichý souhlas všech společníků, resp. nebyl vysloven nesouhlas žádného společníka, může klidně podnikat úplně ve stejném oboru, se stejnou komoditou souběžně v jiné právnické osobě anebo jako OSVČ. Pokud kterýkoli ze společníků vysloví včas nesouhlas, jednatel nejenže nesmí ve stejném nebo obdobném předmětu podnikání nebo činnosti jako má SRO sám podnikat, nesmí podnikat ani jako statutární orgán nebo společník jiné obchodní korporace a družstva, a dokonce ani nepodnikající osoby, například spolku.

Jakou formu musí mít souhlas nebo nesouhlas společníků s konkurující činností?

Jak již bylo řečeno, souhlas nemusí být výslovný, resp. nemusí být vůbec nijak projevený. Stačí, že nebyl vyslovený nesouhlas. Jenže pro případ budoucího sporu se takový tichý souhlas anebo existence ústního nesouhlasu (protože zákon nestanoví, že by musel být nesouhlas písemný) poměrně těžko prokazuje. Museli byste se spolehnout na svědky (pokud u projevení nesouhlasu ovšem někdo další vůbec byl) nebo nějaké nepřímé důkazy. Vzhledem k důsledkům, které může porušení zákazu konkurence mít, se to však nejeví jako příliš rozumné.

Ideální je proto mít důkaz písemný, a to v podobě klasické listinné (tištěné nebo rukou psané) anebo elektronické (tady pozor, aby bylo, pokud možno nezpochybnitelné, kdo, komu a k čemu souhlas dal).

Jste-li jediným společníkem a současně i jediným jednatelem SRO, sami sobě si důkaz vystavovat nemusíte. Určitě nebudete mít nikdy problém jej prokázat. 🙂

Je-li v SRO společníků víc a Vy jste jednatelem a otázku konkurence jste díky dobrým vzájemným vztahům vlastně nějak oficiálně nikdy neřešili, pak doporučuji neváhat a ve vhodné chvilce ještě před propuknutím oslav Nového roku si nechat neformální, ale dostatečně určitý a srozumitelný souhlas od všech společníků podepsat. Má-li to být souhlas, který byl fakticky tiše udělen dříve (což by měl, pokud jste se do konkurenční situace nedostali až při čtení tohoto článku), bude lepší (při zachování aktuálního data) jen potvrdit, že jste včas na konkurenční činnost/postavení upozornili a všichni společníci s tím souhlasili nebo (jako plnohodnotná varianta) s tím nevyslovili do 1 měsíce od oznámení nesouhlas.

Souhlas s konkurenčním jednáním neznamená 100% volnou ruku!

To, že máte lejstro na to, že můžete souběžně sami podnikat, vůbec neznamená, že byste měli rezignovat na výkon funkce jednatele s péčí řádného hospodáře. Tedy například zrušit rozjednanou zakázku pro SRO a dotáhnout ji jako OSVČ. Možná by Vás to ani nenapadlo, ale opravdu to nedoporučuji ani u SRO, kdy jediný společník = jediný jednatel = OSVČ. Může to být totiž dokonce i trestný čin. A vůbec to není jen teoretizování. Mám stále v živé paměti tu úlevu klienta, když za takovéto dotažení 4 zakázek dostal pouze peněžitý trest v částce kolem 100.000 Kč.

I tady pochopitelně platí ono známé: „Kde není žalobce, není soudce.“, ale žalobce se může velmi rychle najít třeba v situaci, kdy se SRO dostane do úpadku anebo je jen trnem v oku jiného konkurenta.

Může si SRO upravit zákaz konkurence jinak, než je v zákoně?

Ano, může, viz výše odst. 3 a 4 § 199 zákona o obchodních korporacích. Nicméně je zřejmé, že podle právní úpravy účinné do 31.12.2020 může zákaz konkurence jedině zpřísnit. Tedy jednak jako zakázané konkurenční stanovit i další jednání, jednak rozšířit zákaz konkurence i na společníky. Takové zpřísnění musí být v zakladatelském dokumentu SRO, tj. ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině (u jednočlenného SRO). Není možné rozšířit zákaz konkurence i na další osoby, resp. není to možné v rámci společenské smlouvy, muselo by to být ujednáno přímo v nějaké smlouvě mezi SRO a danou osobou.

Proč si zajistit souhlas společníků ještě do konce roku 2020?

Hned od 1.1.2021 totiž vstupuje v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích. A ta přináší zásadní změny i do oblasti zákazu konkurence, viz níže.

Přechodná ustanovení novely stanoví, že:

Má-li jednatel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (pozn. = k 1.1.2021) povolen výkon činnosti, které se týká zákaz konkurence, může ji vykonávat i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jinými slovy, pokud toto povolení jako jednatel máte, nemusíte řešit, že podle nové právní úpravy byste povolení museli mít výslovně zakotvené ve společenské smlouvě SRO.

Zákaz konkurence od 1.1.2021

Možná jste zaznamenali, že od 1.1.2021 je možné zákaz konkurence úplně vyloučit, tj. že jednatel může souběžně podnikat i v úplně stejném oboru, komoditách a žádný souhlas společníků k tomu nepotřebuje.

Ano, to je pravda, ale tato možnost nenaskočí sama jen tím, že novela vstoupí v účinnost.

Vyloučit zákaz konkurence anebo jej oproti zákonné úpravě počínaje 1.1.2021 změnit (zmírnit nebo zpřísnit) může pouze společenská smlouva SRO. Což znamená změnu v podobě notářského zápisu. Pokud společenskou smlouvu (resp. u jednočlenného SRO zakladatelskou listinu) takto nezměníte, bude platit nová zákonná úprava a jednatel bude mít v zákoně vyjmenované konkurenční jednání/postavení zakázané.

A již nebude možné zákaz zrušit jen tím, že všichni společníci (tedy i společník jediný) budou s konkurencí souhlasit. Proto, pokud nezamýšlíte společenskou smlouvu zatím měnit a přitom společníci s konkurenčním jednáním jednatele problém nemají, najděte si chvilku pro dořešení podle dosud platné úpravy, jak bylo rozebráno výše. Vyplatí se Vám to. 🙂

Pro úplnost ještě cituji novou úpravu zákazu konkurence. Povšimněte si, že se už nic neříká o tom, že by šel zákaz konkurence rozšířit i na společníky. Nicméně odborná literatura již nyní tvrdí, že je to i nadále možné.

§ 199

Neurčí-li společenská smlouva jinak, jednatel nesmí

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Nová úprava zákazu konkurence je jen jednou z mnoha změn, které náš čekají od 1.1.2021. Chcete-li být na ně připraveni, určitě si nenechte ujít naši sérii 5 cca 25minutových videí (i s MP3 a písemnou prezentací), kde jsou změny srozumitelně a prakticky vysvětleny – z pohledu jednatele, společníka, valné hromady, při rozdělování zisku a jeho výplatě společníkům a při zakládání SRO a vedení dokumentace. Během hodiny a půl tak získáte informace, které jsme u nás v kanceláři zjišťovali a vstřebávali intenzivně zhruba 2 měsíce 🙂

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů