Neplatnost rozhodnutí VH

O neplatnosti rozhodnutí (usnesení) valné hromady může rozhodnout pouze soud.

Kdo může podat návrh k soudu na určení neplatnostinusensení valné hromady?

 • SPOLEČNÍK
  a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí. V případě, že byl společník přítomen na valné hromadě, může podat žalobu jedině v případě, že v průběhu valné hromady podal proti rozhodnutí protest. Výjimkou je situace, kdy přímo na valné hromadě nebylo možné důvody pro neplatnost zjistit.
 • JEDNATEL
  taktéž ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí. Odpadá však podmínka protestu.
 • ČLEN DOZORČÍ RADY
  pokud je zřízena. Žalobu může podat za stejných podmínek jako jednatel.
 • LIKVIDÁTOR
  může žalobu podat za stejných podmínek jako jednatel.

Z jakých důvodů lze podat návrh k soudu na určení neplatnosti usnesení valné hromady?

Neplatnost usnesení valné hromady lze vyslovit pouze z těchto důvodů:

X   rozpor s právními předpisy (např. bylo rozhodnuto o bodu, který nebyl uvedený v pozvánce a ani s jeho zařazením na pořad jednání nesouhlasili na místě všichni společníci)

X   rozpor se zakladatelským dokumentem (např. byla valná hromada svolaná jinak než určuje zakladatelský dokument anebo rozhodla nižší většinou hlasů než pro dané rozhodnutí stanoví zakladatelský dokument)

X   rozpor s dobrými mravy.

Výjimky, pro které soud neplatnost usnesení valné hromady nevysloví:

 • Bylo-li by tím podstatně zasaženo do práv 3. osob, tj. jiných osob než zúčastněných na SRO.
 • Porušení zákona nebo zakladatelského dokumentu nemělo závažné právní následky a je v zájmu SRO hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit.

Právní úprava neplatnosti usnesení valné hromady v ZOK se nijak moc neliší od předchozí právní úpravy a jsou tak i využitelné judikáty vztahující se ještě k původní právní úpravě. Jedním z nich je usnesení Nejvyššího soudu ČR z 30.6.2003 sp.zn. 29 Odo 393/2003.