Kompetence VH

Rozhodování valné hromady

Společníci své právo podílet se na rozhodování o zásadních otázkách SRO vykonávají buď na zasedání valné hromady, ještě je tvořena právě všemi společníky anebo mimo valnou hromadu, pokud to zakladatelský dokument nevylučuje. 

Má-li SRO jediného společníka, pak místo valné hromady rozhoduje o stejných záležitostech právě tento jediný společník. A pak platí, že tam, kde rozhodnutí valné hromady musí být učiněno ve formě notářského zápisu, musí mít formu notářského zápisu i rozhodnutí jediného společníka. 

Pro platné rozhodnutí valné hromady musí být splněny následující podmínky:

  • valná hromada je řádně svolaná
  • valná hromada je usnášeníschopná
  • valná hromada rozhoduje stanovenou většinou hlasů

V konkrétních případech pak můžou přistupovat i další podmínky (např. přechozí zaslání výzvy ke splnění povinnosti v případě rozhodování o vyloučení společníka pro prodlení s plněním vkladové povinnosti)