Změna společníka

Převod obchodního podílu, rubopis kmenového listu. Obojí může vést ke změně společníka. Ale je i mnoho dalších způsobů, jak může účast společníka v SRO zaniknout.

Ke změně v osobě společníka může dojít na základě různých právních skutečností.

V části z nich nastupuje místo původního společníka nová osoba, v části případů po zániku účasti stávajícího společníka bezprostředně jiná osoba nenastupuje (jedná se o tzv. uvolněný podíl = podíl společníka, jehož účast v SRO zanikla jinak než převodem a řeší se dalšími kroky).

V jakých případech účast společníka v SRO zaniká?

 • převodem podílu (včetně převodu kmenového listu)
 • vystoupením z SRO
 • dohodou o ukončení účasti společníka
 • vyloučením společníka
 • zrušením účasti společníka soudem
 • smrtí v případě fyzické osoby
 • dalšími způsoby zániku účasti společníka v SRO

Převod podílu

Podíl lze převést smlouvou o převodu podílu.

V některých případech může být k převodu nutný souhlas valné hromady nebo jiného orgánu SRO (tj. jednatele nebo dozorčí rady, pokud je zřizována). Záleží na tom, jak tuto problematiku upravíte v zakladatelském dokumentu (nebo zda to necháte jen na zákonu) a také na tom, zda jde o převod mezi společníky anebo mezi společníkem a třetí osobou.

Podíl lze převést i v případě, že ještě není plně splacen. Na nabyvatele pak přechází i povinnost do 5 let od vzniku společnosti (pokud není v zakladatelském dokumentu kratší lhůta) doplatit zbylou část vkladu.

Převod podílu mezi společníky:

Pokud není v zakladatelském dokumentu k převodu mezi společníky nic stanoveno, platí, že společník může vždy převést svůj podíl na jiného společníka. Nepotřebuje k tomu souhlas žádného orgánu společnosti.

Zakladatelský dokument ovšem může převod i mezi společníky omezit a podmínit jej

X  souhlasem valné hromady nebo
X  souhlasem jiného orgánu SRO (tedy jednatele anebo dozorčí rady, pokud je zřízena).

Smlouva nenabude účinnosti, dokud nebude souhlas udělen (je-li jeho udělení nutné).

Co když není souhlas valnou hromadou/jiným orgánem udělen?

Pokud není souhlas udělen do 6 měsíců od uzavření smlouvy o převodu, pak uplynutím 6 měsíců smlouva zaniká a nastávají účinky jako při odstoupení od smlouvy (tj. smlouva se ruší a pokud bylo poskytnuto nějaké plnění dle smlouvy, strany si jej musí vrátit).

Společník může z SRO vystoupit, pokud

 • je orgán, který má udělit souhlas, nečinný
 • souhlas není udělen, aniž by byl uveden důvod neudělení souhlasu

Vystoupit lze do 1 měsíce od zániku smlouvy (viz výše).

 

Převod podílu ze společníka na třetí osobu:

Pokud není v zakladatelském dokumentu k převodu mezi společníkem a třetí osobou nic stanoveno, platí, že společník může převést svůj podíl na jinou osobu jen se souhlasem valné hromady. Zákon pak stanoví, že s převodem musí na valné hromadě vyslovit souhlas aspoň 2/3 hlasů všech společníků.

Při udělování souhlasu rozhoduje valná hromada opravdu jenom o souhlasu s převodem, neschvaluje přímo text smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem udělení souhlasu.

Zakladatelský dokument může stanovit, že i na třetí osobu lze podíl převést bez toho, že by byl nutný souhlas valné hromady.  Může pak stanovit podmínku souhlasu jiného orgánu SRO (jednatele nebo dozorčí rady, je-li zřízena) anebo může povolit převod zcela bez potřeby souhlasu.

Co když není souhlas  valnou hromadou / jiným orgánem udělen?

Pokud není souhlas udělen do 6 měsíců od uzavření smlouvy o převodu, pak uplynutím 6 měsíců smlouva zaniká a nastávají účinky jako při odstoupení od smlouvy (tj. smlouva se ruší a pokud bylo poskytnuto nějaké plnění dle smlouvy, strany si jej musí vrátit). V zakladatelském dokumentu tato problematika ovšem může být upravena i jinak.

POZOR! Na rozdíl od převodu mezi společníky, pokud při převodu na třetí osobu není do 6 měsíců souhlas udělen, nevzniká společníkovi ze zákona právo na vystoupení z SRO. 

Smlouva o převodu podílu

Smlouvu o převodu podílu je potřeba uzavřít v písemné formě. Objevují se sice i názory, že by nutně písemnou formu mít nemusela, ale minimálně by se pak poměrně špatně předkládala společnosti (a bez toho vůči SRO není účinná).

Co by určitě ve smlouvě o převodu podílu mělo být obsaženo?

 • OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN
  tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa, u právnické osoby název (firma), IČ, sídlo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku a uvedení osoby, která právnickou osobu zastupuje, zpravidla to bude statutární orgán (takže stačí uvést jeho funkci, např. jednatel a jméno a příjmení) anebo to může být zástupce na základě plné moci (a pak doporučuji uvést - jméno, příjmení, zastupující na základě plné moci ze dne ....; plná moc pak ideálně tvoří i přílohu smlouvy).
 • OZNAČENÍ SRO, KTERÉHO SE PŘEVOD PODÍLU TÝKÁ
  tj. firma, IČ, sídlo, údaj o zápisu do obchodního rejstříku.
 • VÝŠE VKLADU ODPOVÍDAJÍCÍ PODÍLU
  kterou taktéž najdete i na výpise z obchodního rejstříku. A údaj o tom, zda byl vklad již plně splacen anebo jaká část vkladu je splacená a do kdy má být splacen zbytek.
 • USTANOVENÍ O PŘEVODU PODÍLU
  tj. že převodce prodává (nebo daruje) podíl a nabyvatel jej přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se za něj zaplatit sjednanou kupní cenu (pokud nejde o bezúplatný převod - dar). Můžete, ale dle zákona již nemusíte přidat ustanovení, že nabyvatel přistupuje k zakladatelskému dokumentu SRO.
 • CENA ANEBO USTANOVENÍ ŽE PŘEVOD JE BEZÚPLATNÝ
  U ceny přidejte i splatnost a platební údaje (číslo účtu nebo uvedení, že platba bude uhrazena v hotovosti - pozor na denní limit pro hotovostní platby) anebo uvedete, že cena již byla uhrazena před podpisem smlouvy.
 • ÚDAJ O PROSPERITĚ/HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
  Nejde o povinné ustanovení, ale doporučuji případně zmínit, že bylo umožněno nahlédnout do účetnictví, seznámit se se stavem hospodaření SRO. Případně zmínit větší závazky SRO.
 • OKAMŽIK PŘEVODU A ÚČINNOST SMLOUVY
  Pokud je nutný souhlas valné hromady nebo jiného orgánu SRO k převodu podílu, doporučuji to ve smlouvě uvést a případně i uvést, že souhlas již udělen byl a kdy a kým. Účinnost smlouvy v takovém případě nastává nejdříve udělením souhlasu, ale lze dát i datum/okamžik pozdější. Okamžik převodu vlastnického práva k podílu může být stanoven hned k okamžiku uzavření smlouvy anebo např. vázán až na zaplacení celé kupní ceny.

Jak určit kupní cenu podílu? Stanovení ceny závisí pouze na vůli smluvních stran. Rozhodně neplatí, že kupní cena = výše vkladu odpovídající danému podílu. V ceně podílu by se mělo odrazit, jaký majetek SRO vlastní, jaké má současné i předpokládané hospodářské výsledky.

Kdy nastávají účinky smlouvy o převodu podílu?

K samotnému převodu podílu na nového společníka dochází okamžikem stanoveným ve smlouvě, popř. pokud je nutný souhlas s převodem, pak nejdříve udělením tohoto souhlasu.

Účinky vůči danému SRO nastávají okamžikem, kdy je mu účinná smlouva předložena. SRO resp. jednatel pak nového společníka zapíše do seznamu společníků (a mimo jiné pak jemu směruje pozvánky na valnou hromadu).

Vůči třetím osobám (veřejnosti) nastávají účinky fakticky až zápisem nového společníka do obchodního rejstříku (do té doby je tam totiž vidět předchozí společník).

TIP: V praxi se smlouva o převodu podílu užívá i jako varianta prodeje dražších nemovitostí.

Výhody:

 • Je-li společník (fyzická osoba) v daném SRO společníkem více než 5 let, je příjem z prodeje podílu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
 • Je-li společníkem právnická osoba, stačí, pokud podíl měla aspoň 12 měsíců a pak je příjem z prodeje podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob.

Typicky, pokud je SRO vlastníkem a provozovatelem hotelu a nadále ho SRO (nebo spíše jeho společník/společníci) provozovat nechce, nemusí prodávat zájemci/novému provozovateli budovu hotelu, ale převede na něj za sjednanou cenu podíl v SRO.

Pokud nejsou splněny podmínky pro osvobození příjmu z prodeje podílu od daně z příjmu, pak lze do nákladů (proti příjmu) uplatnit nabývací cenu podílu.

Převod podílu, je-li k podílu vydán kmenový list

Je-li k podílu vydán kmenový list, znamená to, že lze podíl (reprezentovaný kmenovým listem, tedy listinou) převádět jednoduše jak na jiného společníka, tak na třetí osobu bez souhlasu valné hromady i souhlasu jakéhokoli jiného orgánu SRO.

K převodu jsou nutné tyto 3 kroky:

 • 1
  UZAVŘENÍ SMLOUVY
  kterou se kmenový list převádí na nového společníka. Smlouva může být ústní. Může být i písemná, ale není potřeba ověřovat podpisy. Ve smlouvě se dohodnou podmínky převodu (především, zda je bezúplatný anebo úplatný a v případě úplatného převodu se dohodne i cena a její splatnost a způsob úhrady).
 • 2
  RUBOPIS
  tj. na rubové straně kmenového listu uvést, na koho se kmenový list převádí. Vzor rubopisu naleznete níže. Je potřeba jednoznačně identifikovat osobu, na kterou se kmenový list převádí a k tomu uvést formulku typu "Za mě (jméno příjmení nebo název převodce) na řad (identifikace nabyvatele) a připojit vlastnoruční podpis. Datum podpisu nebo převodu není nutné uvádět.
 • 3
  PŘEDÁNÍ KMENOVÉHO LISTU NABYVATELI
  protože až okamžikem, kdy nabyvatel "dostane do ruky" kmenový list opatřený rubopisem v jeho prospěch se stává vlastníkem podílu v SRO reprezentovaného tímto kmenovým listem.

Účinky převodu kmenového listu (a tedy i podílu na S.R.O.) nastávají vůči S.R.O. až v okamžiku, kde je společnosti kmenový list s rubopisem předložen. Poté musí S.R.O. (resp. jednatel) osobu, které svědčí poslední rubopis, zapsat do seznamu společníků.

Z toho vyplývají 2 zásadní skutečnosti:

 1. dokud nepotřebuje nový vlastník kmenového listu vykonávat svá práva vůči SRO (např. účastnit se valné hromady), nemusí SRO kmenový list předkládat a nebude tedy ani nikde viditelné, že je vlastníkem podílu
 2. kmenový list lze rubopisem převést třeba několikrát denně.

Vzor kmenového listu i rubopisu naleznete na následujícím odkazu:

Pokud společník převede svůj podíl (ať již smlouvou o převodu podílu anebo rubopisem kmenového listu), nevzniká mu žádný nárok na vrácení vkladu vloženého do základního kapitálu SRO ani nárok na jiný vypořádací podíl. Jeho nároky se berou za uspokojené tím, že obdrží kupní cenu za podíl od nabyvatele (nového společníka).