Obchodní podíl, kmenový list

Obchodní podíl

Zákon o obchodních korporacích mluví o "podílu" ne již o "obchodním podílu" jako tomu bylo za účinnosti obchodního zákoníku. Přesto na několika místech zákona o obchodních korporacích je uvedeno "obchodní podíl". V zásadě jde o chybu zákonodárce a příklad toho, že zvyk je zvyk. :) Pokud tedy budu psát o "obchodním podílu", jde zkrátka o podíl v následujícím významu.

Podíl představuje účast společníka v SRO a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu připadajícího na podíl k výši základního kapitálu.

Zakladatelský dokument může stanovit, že společník může vlastnit více podílů (a to i více podílů téhož druhu). V praxi tak může vypadat situace značně odlišně, podle toho co stanoví zakladatelský dokument.

PŘÍKLAD: Společnost má 2 společníky. Základní kapitál je 100.000 Kč. Jeden společník vložil vklad ve výši 20.000 Kč, druhý vklad ve výši 80.000 Kč. Podíl prvního společníka tak činí 1/5, podíl druhého společníka 4/5. Každý společník má jeden podíl, přičemž podíl druhého společníka je větší, tak jak odpovídá jeho vkladu. Ovšem situace může vypadat i úplně jinak. Zakladatelský dokument totiž může např. stanovit, že je pět podílů, kdy každému odpovídá vklad 20.000 Kč. V takovém případě by první společník stále měl jediný podíl ve výši 1/5, ovšem druhý společník by měl 4 podíly ve výši po 1/5.

Rozhodně doporučuji již při založení jednočlenného SRO (tj. je tam jediný společník) stanovit více podílů, minimálně 2, ideální 6 (dělitelné 2 i 3). Proč? Když budete chtít přibrat dalšího společníka (např. rodinného příslušníka, kterého chcete zainteresovat do podnikání), nemusíte nejdřív absolvovat proceduru dělení obchodního podílu (u notáře). 

Navíc můžete v takovém případě dobře nastavit, jak velký vliv bude mít další společník. A již při vzniku SRO můžete k některému z podílů vydat i kmenový list a tím zajistit i mnohem snazší převoditelnost podílu v případě nenadálých situací (opět se hodí u rodinného podnikání).

S podílem lze různými způsoby disponovat, např. jej:

 • prodat
 • darovat
 • dědit
 • zastavit

Druhy obchodních podílů

Nově zákon o obchodních korporacích dává společníkům SRO stanovit v zakladatelském dokumentu různé druhy podílů. S konkrétním druhem podílu pak budou spojena různá práva a povinnosti než s jiným druhem.

Zákon žádné konkrétní druhy podílů nestanoví ani příkladmo. Záleží tedy na úpravě v zakladatelském dokumentu.

 • ZÁKLADNÍ PODÍL
  pokud zakladatelský dokument nestanoví pro podíl žádná zvláštní práva a povinnosti oproti zákonným, jedná se o základní podíl.
 • PŘEDNOSTNÍ PODÍLY
  s ním bude spojeno nějaké přednostní právo, ať již např. právo veta při určitém hlasování, jiná přednostní hlasovací práva, předkupní právo, vyšší podíl na zisku apod.
 • PODÍLY BEZ HLASOVACÍHO PRÁVA
  může jít i o vyloučení hlasování o konkrétních záležitostech.

Kmenový list

Kmenový list je cenný papír. Je to listinný papír, převoditelný rubopisem. To znamená, že společník dostane opravdu do ruky listinu a pouze tím, že na druhou stranu napíše, na koho kmenový list převádí a listinu mu předá, převede přímo podíl na tuto osobu. Bez nutnosti sepisovat písemnou smlouvu, bez nutnosti ověřovat podpisy, bez nutnosti schvalovat převod za účasti notáře. Ovšem v praxi je velmi vhodné i tak k tomu uzavřít smlouvu, kde se uvedou podrobnosti o převodu a zejména o souvisejících záležitostech (zvlášť se to hodí v situaci, kdy společník je zároveň i jednatelem a končí v obou funkcích/pozicích - můžete upravit zákaz konkurence, mlčenlivost, povinnost "dotáhnout" nějaké záležitosti apod., obdobně jako se řeší ve smlouvě o převodu podílu).

Podmínky pro vydání kmenového listu

 1. Vydávání kmenových listů je výslovně uvedeno v zakladatelském dokumentu SRO. Pokud v zakladatelském dokumentu tuto možnost nemáte, je nejprve nutné jej změnit. Změna musí být schválena valnou hromadou (2/3 hlasy všech společníků) a musí být ve formě notářského zápisu.
 2. Kmenový list lze vydat jen k podílu, který je neomezitelně převoditelný. Takže pokud máte v zakladatelském dokumentu uvedeno, že k převodu podílu je nutný souhlas valné hromady nebo jiného orgánu SRO, opět je potřeba nejprve změnit zakladatelský dokument (stejným způsobem, jako jsem uvedla v předchozím bodu). Pokud v zakladatelském dokumentu o souhlasu s převodem nic uvedeno nemáte, pak bohužel i tady je potřeba udělat změnu. Protože, pokud není uvedeno nic převodu na třetí osobu, ze zákona platí, že lze převést pouze se souhlasem valné hromady. A to není neomezená převoditelnost.

Náležitosti kmenového listu

Jak už jsem naznačila výše, kmenový list si jednoduše zhotovíte sami. Stačí na obyčejný list papíru vytisknout (napsat) všechny povinné náležitosti. A pak je jen na vás, jestli zvolíte barevné písmo, přidáte logo a nebo si jinak s finální podobou pohrajete. :)

Na kmenovém listu vždy musí být uvedeno:

 • OZNAČENÍ
  Tento text můžete umístit hned na úvod anebo až např. pod označení SRO.
 • JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE SRO
  Vždy musíte uvést SRO, které kmenový list vydává. Jednoznačnou identifikací je obchodní firma, IČ a sídlo. Doporučuji přidat i údaj o zápisu do obchodního rejstříku.
 • OZNAČENÍ PODÍLU A VÝŠE VKLADU
  Kmenový list se vydává ke konkrétnímu podílu, je proto nutné napsat na kmenový list jednoznačně, k jakému podílu je vydáván. Označení podílu byste měli nalézt jak v zakladatelském dokumentu, tak na výpisu z obchodního rejstříku (např. "základní podíl č. 1"). Výši vkladu se rozumí výše vkladu připadající na podíl, ke kterému je kmenový list vydáván. V praxi to bude konkrétní částka v Kč Opět ji najdete jak v zakladatelském dokumentu, tak v obchodním rejstříku.
 • ČÍSLO A PŘÍPADNÉ DALŠÍ OZNAČENÍ KMENOVÉHO LISTU
  Označení by přicházelo v úvahu zejména v případech, že by v návaznosti na různé druhy podílů byly i kmenové listy různě označovány. Jinak postačí uvedení čísla, např. "č. 1"
 • JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE SPOLEČNÍKA
  Zákon nestanoví, co se identifikací rozumí. Pokud bude společníkem, který vlastní podíl, ke kterému je vydáván kmenový list, právnická osoba, pak jednoznačnou identifikací je minimálně název / obchodní firma, IČ (nebo jiné číslo, jde-li o zahraniční osobu) a rozhodně doporučuji i sídlo. Pokud bude společníkem fyzická osoba, pak doporučuji uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu. Anebo jméno, příjmení a rodné číslo, byť i tady bych osobně adresu uváděla.
 • PODPIS JEDNATELE (JEDNATELŮ)
  Má-li společnost jednatelů více, podepíší se všichni. Doporučuji uvést i označení jednatele u jeho podpisu (jméno, příjmení, jednatel Obchodní firma s.r.o.). Podpis stačí obyčejný, neověřuje se.

Vzor kmenového listu najdete ke stažení ve formátu .doc na následujícím odkazu.